Ülkemizde birçok işletme için yeni yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu ile ilgili Çağdaş TMGDK olarak aşağıda bilgilendirmemizi bulabilirsiniz.

 

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Başvuru için gerekli belgeler
a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetelerinin asıllarının www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetelerin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetelerin noter onayına gerek duyulmadan kopyalarının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış işletmenin güncel durumu gösterir yazının ibrazı,
c) Bu Yönerge kapsamında olan bir işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin merkez ticari adresine ait Ticaret Sicil Gazetelerinin kabul edilmesi, bu bentte istenen Ticaret Sicil Gazeteleri için bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması,
ç) Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetelerinde tescili ön görülmüş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması, söz konusu kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili her hangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,
d) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
e) Bu Yönerge kapsamında olan işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adreslerinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu fıkranın (d) bendinde istenen belgeler yerine, söz konusu işletmelerin kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi veya bahse konu işletmeler için her hangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış her hangi bir izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı,
f) Kamu kurum ve kuruluşları, kuruluş mevzuatlarında ticaret odasına kayıt ön görülmüş ise, bu fıkranın (d) bendinde belirtilen ilgili ticaret odasından alınmış Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin aslının ibrazı, söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında ticaret odalarına kayıt yapılmasına ilişkin her hangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,
g) İşletmeler tüzel kişilik şeklinde ise, bu işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi olarak; işletmenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış temsile ve ilzama yetkili kişilerden birinin veya işletmenin başvuru dilekçesinde temsile ve ilzama yetkili kişisi olarak beyan edilen kişiye ait imza sirkülerinin aslının ibrazı, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslının ibrazı, işletmenin ortaklarının tamamının yabancı olması halinde, işletme adına başvuru yapan kişinin imza sirkülerinin aslının ibrazı,
ğ) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait şube, temsilcilikler veya bayiler veya bu maddenin (e) bendinde sayılan diğer işletmeler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir işletme için ayrı ayrı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
(3) Bu Yönerge kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesini ibrazı.
(4) Bölge Müdürlüklerimizce, Yönergenin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen diğer kamu kurum kuruluşları tarafından düzenlenen matbu belgeler veya basılı yayınlar www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanarak doğrulanması kontrol edilir, söz konusu belgelerin sorgulanıp doğrulanması halinde ise matbu belgeler istenmez.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki kutucuklardan sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınızın sizin faaliyetinizin bulunduğunu belirttiği kutucuklarını işaretlemeniz gerekmektedir.

Başvurular bağlı olunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için 689 TL ücret alınır.